Statutes

Statutes

 

 

According to Danish Law, only approved statutes are valid and for MSFDK is only Danish version apporved therefore we cannot provide an English translation. Should you have any specific question, please contact the MSFDK board.

 

 

 

VEDTÆGTER
for
MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF) /
LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND


§ 1.

 

Fondens navn er Medecins Sans Frontieres (MSF) / Læger Uden Grænsers Fond. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.


§ 2.


Fondens formål er:

  •  at yde hjælp til befolkninger i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger uden nogen form for diskrimination med hensyn til race, religion, tro eller politisk tilhørsforhold.
  •  Aktiviteterne til opfyldelse af fondens formål er begrænset til fundraising, rekruttering, udstationering, markedsføring, informationsvirksomhed og deltagelse i den offentlige debat i samarbejde med MSF International.


§ 3.


Fondens midler andrager ved oprettelsen af denne vedtægt kr. 254.888,-.

 

§ 4.

Fondens kapital placeres på bankkonto eller i værdipapirer i overensstemmelse med de af myndighederne fastsatte regler herom. Fondens midler anbringes i depot i Danske Bank eller en anden af hovedbankerne.

 

§ 5.


1.Fonden ledes af en bestyrelse bestående af otte medlemmer:


a) Fem medlemmer og tre suppleanter vælges af det i § 10 nævnte Repræsentantskab for en toårig periode. Af disse vælges tre medlemmer og én suppleant i ulige årstal og to medlemmer og to suppleanter i lige årstal. Kun medlemmer af Repræsentantskabet, der ikke er ansat på MSFs kontor i Danmark, er valgbare til bestyrelsen og som suppleanter.

b) To medlemmer udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen og vælges med 2/3 af stemmerne. Disse medlemmer af bestyrelsen har ikke stemmeret.
c) Ét medlem er selvsupplerende.


2.Bestyrelsesmedlemmerne kan højst sidde i bestyrelsen i ti på hinanden følgende år. Efter en et-årig pause kan genvalg finde sted.


3.Formand for bestyrelsen vælges af det i § 10 nævnte repræsentantskab og blandt bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer og skal være læge eller sygeplejerske. For at kunne vælges til formand skal vedkommende have været udsendt som internationalt ansat med MSF i mindst 6 måneder svarende til 183 dage eller have været udsendt som internationalt ansat mindst to gange med MSF uanset varighed.


4.Bestyrelsen kan fastsætte et vederlag til formand og næstformand. Vederlaget skal være passende i forhold til arbejdets art og omfang.


5.Såfremt et bestyrelsesmedlem henholdsvis en suppleant bliver ansat på MSFs kontor i Danmark, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen henholdsvis fratræde som suppleant samtidig med underskrivelse af ansættelsesaftalen.


6.Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder eller får varigt forfald i perioden forholdes som følger:


Bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet:
Suppleanten indtræder i bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen:
Bestyrelsen udpeger et nyt medlem.


Det selvsupplerende medlem:
Det selvsupplerende medlem vælger selv sin efterfølger. Såfremt det selvsupplerende medlem er ude af stand til at vælge sin efterfølger, udpeger bestyrelsen et nyt medlem.


7.Bestyrelsens beslutninger træffes som almindelige flertalsbeslutninger. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


8.Til beslutning om vedtægtsændringer kræves mindst fire stemmer.


9.Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.


10.Bestyrelsens arbejde udføres i henhold til den til enhver tid for bestyrelsen gældende og af bestyrelsen vedtagne Forretningsorden.


§ 6.


Fonden tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.


§ 7.


Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Det første regnskab løber fra fondens stiftelse til den 31. december 1993.
Senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning skal bestyrelsen have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter samt aktiver og passiver.
Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor.


§ 8.


Årets indtægter med tillæg af eventuel overførsel fra forrige regnskabsår og efter fradrag af administrationsomkostninger uddeles af bestyrelsen i overensstemmelse med § 2. Bestyrelsen kan dog under hensyn til formålet anført i § 2 hensætte beløb til uddeling i et senere år. Bestyrelsen skal tilstræbe, at årets indtægter med fradrag som anført ovenfor uddeles senest i året efter det regnskabsår, hvor indtægterne er modtaget.
Ved en eventuel senere opløsning af fonden skal fondens midler alene anvendes til de i § 2 nævnte formål.


§ 9.


Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt – heller ikke ved fondens eventuelle opløsning - tilbagebetales til stifteren, ligesom midlerne ikke kan udlånes til stifteren. Der er i øvrigt ikke tillagt særlige fordele til stifteren eller andre.


§ 10.


Til fonden er knyttet et Repræsentantskab, hvis formål er at gennemføre valg af medlemmer til fondens bestyrelse, jfr. § 5 samt at være høringsorgan for fondens bestyrelse. Vedrørende medlemskab af og afstemninger i Repræsentantskabet henvises til bilag 1 til nærværende vedtægt ”Regler for Repræsentantskabet” og til bilag 2 ”Stemmeretsudvalget”.

 

 

Således vedtaget den 27. april 2017


 

 

 

BILAG 1
REGLER FOR REPRÆSENTANTSKABET
For Medecins Sans Frontieres (MSF) /Læger Uden Grænsers Fond

 


1. Repræsentantskabet er tilknyttet Medecins Sans Frontieres (MSF) / Læger Uden Grænsers Fond.


2. Følgende kriterier må opfyldes for, at en person kan blive medlem af Repræsentantskabet:


a) Personen har været udsendt som internationalt ansat af MSF i seks måneder svarende til 183 dage, eller
b) har været udsendt som internationalt ansat to gange med MSF uanset varighed eller
c) har arbejdet på et MSF-kontor eller MSF-projekt i minimum ét år enten som ansat eller i felten,
d) har været kontorfrivillig i minimum 384 timer i sammenhængende 12 måneder,
e) har deltaget i mindst 10 aktiviteter/projekter over en periode af minimum to år som frivillig,
f) eller tidligere har været stemmeberettiget medlem, men er ophørt som medlem jf. Bilag 2, stk. 8 og ønsker genoptagelse.
For a) og b) gælder, at såfremt man er ekskluderet fra videre udsendelser med MSF bortfalder medlemskabet.
For c) gælder, at såfremt man er ansat på kontoret i MSF Danmark, har man i ansættelsesperioden hverken stemmeret eller er valgbar ved valg til bestyrelsen, hverken på de ordinære eller de ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Ved ansættelsens ophør fortsætter medlemskabet af Repræsentantskabet automatisk, og man har herefter stemmeret og er valgbar ved valg til bestyrelsen efter reglerne i nærværende bilag 1. Ansatte som er udstationerede i felten bibeholder dog deres fulde stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.


3. Alle medlemmer af Repræsentantskabet har stemmeret, jf. dog vedrørende begrænsningen i kontoransattes stemmeret ved valg til bestyrelsen ovenfor under pkt. 2, afsnit 3, og alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Medlemmer af Repræsentantskabet, som er udsendt fra MSF Danmark, skal have mulighed for at brevstemme.


4. Enhver afgørelse vedrørende ret til medlemskab og/eller stemmeret afgøres endeligt af Stemmeretsudvalget, jfr. bilag 2 til vedtægterne for Medecins Sans Frontieres (MSF) / Læger Uden Grænsers Fond.


5. Repræsentantskabet mødes én gang årligt og indkaldes af fondens bestyrelse med mindst 14 dages varsel til valg af henholdsvis tre medlemmer og én suppleant i ulige årstal og to medlemmer og to suppleanter i lige årstal Fondsbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære Repræsentantskabsmøder med minimum 14 dages varsel.


6. Ved alle afstemninger kan stemmeberettigede medlemmer udstede fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, idet hvert deltagende medlem dog som maksimum kan stemme ifølge 2 fuldmagter.


7.Medlemmer af bestyrelsen vælges ind med mindst 1/4 af stemmerne.


8.Valg af bestyrelsesmedlemmer afholdes først og dernæst gennemføres valg af formand.


9.Valg af formand foretages i en runde, såfremt en af kandidaterne opnår et flertal af stemmerne. Får ingen af kandidaterne flertal af stemmerne i denne runde, afgøres valget i en anden valgrunde som foretages straks, og hvor kandidaten med flest stemmer vælges som formand. Formanden vælges for ét år ad gangen.


Således vedtaget den 27.4.2017

 


BILAG 2
REGLER FOR STEMMERETSUDVALGET
For Medecins Sans Frontieres (MSF) /Læger Uden Grænsers Fond


Udvalgets formål:


1. Formålet med Stemmeretsudvalget er at sikre, at reglerne om ret til medlemskab af og stemmeret i Repræsentantskabet, jfr. Vedtægterne for Medecins Sans Frontieres (MSF) / Læger Uden Grænsers Fond § 10 og Regler for Repræsentantskabet overholdes.


2. Formålet med Stemmeretsudvalget er desuden at afgøre tvivlspørgsmål om personers medlemskab/stemmeret.


Udvalgets sammensætning:


3. Stemmeretsudvalget består af tre personer, hvoraf den ene skal være fondsbestyrelsens selvsupplerende medlem, og de to øvrige vælges af fondsbestyrelsen blandt fondsbestyrelsens medlemmer for et år ad gangen.


4. Medlemmerne af Stemmeretsudvalget kan genvælges.

 

Udvalgets kompetence:


5. Stemmeretsudvalget beslutter ved almindeligt stemmeflertal.


6. Stemmeretsudvalgets afgørelse er endelig.


Udvalgets møder og opgaver:


7. Stemmeretsudvalget mødes mindst to måneder før Repræsentantskabets generalforsamling samt i de tilfælde, hvor der sker skriftlig kommunikation med de stemmeberettigede medlemmer. Stemmeretsudvalget mødes desuden på selve dagen for Repræsentantskabets årsmøde. Endvidere mødes Stemmeretsudvalget, hvis møde indkaldes af et af medlemmer, hvilket skal ske med minimum 14 dages og maksimum 30 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Medmindre andet aftales, finder alle møder i Stemmeretsudvalget sted på MSF’s kontor i Danmark undtaget møder i forbindelse med Repræsentantskabets årsmøde henholdsvis ekstraordinære møde i Repræsentantskabet, hvor Stemmeretsudvalget deltager.


8. Det er Stemmeretsudvalgets ansvar at inddrive det årlige medlemskontingent samt at sikre, at de stemmeberettigede medlemmer, der er godkendte, får udleveret stemmesedler til årsmødet.

Bestyrelsen fastsætter årligt både medlemskabskontingent og gebyr for deltagelse i årets generalforsamling. Manglende betaling af det årlige medlemskontingent i 3 på hinanden følgende år resulterer i ophør af medlemskab. Medlemmer af Repræsentantskabet med restancer orienteres årligt af bestyrelsen og forinden ophør af medlemskab træder i kraft.


9. Stemmeretsudvalget skal være til stede under hele årsmødet, således at der om nødvendigt kan træffes afgørelser i løbet af mødet.

 

 

Således vedtaget den 27.4.2017

By: Anna Borg